Avís Legal

Avís legal/Privacitat

 

Aquest lloc web és propietat de UP ROOMS VIC S.A.U., companyia domiciliada al Passatge Can Mastrot s/n 08500 Vic (Barcelona), CIF A-58969783 telf +34.93.889 25 51 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 11.466, Llibre 10.240, Secció 2, Foli 48 Hoja nº 131.108, Inscripción 1ª.

 

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús.

 

Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta expressament, sense cap reserva, aquestes condicions.

 

Aquest lloc web i l’aplicació és propietat de UP ROOMS VIC S.A.U

 

1.- Condicions d’ús

 

1.1 Aquest lloc web conté material preparat per UP ROOMS VIC S.A.U amb finalitats únicament informatius. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia i a criteri de UP ROOMS VIC S.A.U.

 

1.2 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals UP ROOMS VIC S.A.U no exerceix cap mena de control. UP ROOMS VIC S.A.U no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que UP ROOMS VIC S.A.U recomani o aprovi el seu contingut.

 

2.- Limitació de responsabilitat.

 

2.1 Qui utilitza aquest lloc web, el fa pel seu propi compte i risc. UP ROOMS VIC S.A.U. no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués emmalaltir el contingut d’aquest lloc web o uns altres als quals es pugui accedir a través d’aquesta. UP ROOMS VIC S.A.U. tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

 

2.2 UP ROOMS VIC S.A.U. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, UP ROOMS VIC S.A.U no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

 

3.- Protecció de dades.

 

3.1 La informació que rep UP ROOMS VIC S.A.U dels usuaris d’aquest lloc web a través de les reserves i sol·licituds de subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis curriculars per qualsevol mitjà incloent correu electrònic, xarxes socials, intranet, SMS, trucades telefòniques, blogs, revistes i/o Apps es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre les seves peticions i enviar-li informació sobre futures accions. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra fi, tret que expressament sigui acceptat pel titular de les dades.

 

3.2 La política de cookies de UP ROOMS VIC S.A.U està informada en un apartat específic de la mateixa pàgina Web “Política de Cookies”.

 

3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis s’informarà l’usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

 

3.4 La legitimació del tractament es basarà sempre en el consentiment de l’usuari, execució contractual o precontractual i/o l’interès legítim a informar els clients dels nostres productes i serveis.

 

3.5 Les dades personals seran cedits a les Forces de l’autoritat per obligació legal (EL 4/2015) i altres casos legalment previstos.

 

3.6 Les dades personals es conservaran durant la relació contractual; els terminis exigits per a atendre les eventuals responsabilitats finalitzada la relació amb l’usuari i per a les dades comercials, quan l’usuari sol·liciti la seva baixa.

 

3.7 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i/o portabilitat de les seves dades. Sol·licitar oposició i/o limitació del seu tractament. Tot això mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça info@uproomsvic.com. o per correu postal a qualsevol de les adreces indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix. En cas de divergències en relació amb el tractament de dades pot dirigir-se a la Agència de Protecció de Dades (AGPD).

 

3.8 L’usuari accepta expressament i autoritza UP ROOMS VIC S.A.U. a l’empara del que es disposa en la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge perquè, directament o a través de tercers designats a aquest efecte, capti i, posteriorment, utilitzi la seva imatge personal, perquè l’empresa dugui a terme per a finalitats publicitàries punt de les activitats que realitza com dels serveis que presta. UP ROOMS VIC S.A.U. podrà utilitzar la imatge en qualsevol suport, format o mitjà de comunicació o explotació, tant per a promocionar els seus productes i serveis a nivell extern com a extern, i sense limitació temporal o territorial. La cessió de drets que aquí es contempla té caràcter gratuït.

 

3.9 El client garanteix que les dades proporcionades són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos sent l’únic responsable de pèrdua, mal causat al lloc web a UP ROOMS VIC S.A.U. o a qualsevol tercer per informació errònia, inexacta o incompleta.

 

4.- Copyright.

 

4.1. La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de UP ROOMS VIC S.A.U. o, si escau, dels seus llicenciadors, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

 

4.2. En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si mitjana l’autorització prèvia, expressa i escrita de UP ROOMS VIC S.A.U. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de UP ROOMS VIC S.A.U. dels indicats drets de propietat intel·lectual.

 

4.3. Tret que legalment s’estableixi el contrari, queda així mateix prohibit descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, sub llicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en aquesta.